Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • BBAT: de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders vzw, maatschappelijke zetel: Wechelsebaan 34 te 2275 Lille;

Email: schakel@bbat-schakel.be

  • aquariumwereld: het periodiek blad en bondsblad van de BBAT;
  • aquariumwereld-digitaal.be: de website waarop deze voorwaarden betrekking hebben en waarop eenieder zich kan inschrijven om aquariumwereld als papieren versie te bestellen, dan wel digitaal te bekijken en te lezen, hetzij elk nieuw periodiek te verschijnen nummer, hetzij alle eerder verschenen en digitaal beschikbare nummers;
  • abonnee: natuurlijke persoon die bij de BBAT is aangesloten;
  • gezinsleden: wonende bij de abonnee op hetzelfde adres.

Artikel 2. Algemeen

2.1    Op alle door de BBAT gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

2.2    De inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen én te verzenden én na de abonnementsbijdrage te hebben betaald.

2.3    Na de (elektronische) betaling geldt het abonnement voor het lopende kalenderjaar. Voor betalingen die gebeuren tussen 1 november en 31 december geldt het abonnement voor het daarop volgende jaar. Indien er geen betaling is gebeurd, kan de betrokkene zich niet beroepen op het abonnement en de daarmee gepaard gaande voordelen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1    De BBAT behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, en voor aanvang van de volgende periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De abonnee zal hiervan via een nieuwsbrief of via de website of via e-mail op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4. Abonnement

4.1    Het abonnement vangt aan op de datum waarop de BBAT de betaling van de abonnee heeft ontvangen.

4.2    De abonnee is op de hoogte dat het abonnement steeds afloopt op 31 december van het begonnen jaar (met uitzondering van de betalingen die van1 november af gebeuren, deze zullen voor het daarop volgende jaar geldig zijn).

4.3    Indien een abonnee voor een betaling tussen 1 november en 31 december toch de papieren versie van het lopende jaar wil ontvangen, kan die dit melden aan schakel@bbat-schakel.be. De integrale jaargang zal dan verzonden worden na uitgave van het laatste nummer.

4.4    Een abonnee die geen gebruik kan of wil maken van de andere diensten die deel uitmaken van wat de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders vzw aanbiedt, heeft geen recht op een korting en/of terugbetaling van de abonnementsbijdrage.

Artikel 5. Abonnementsbijdrage

5.1    Bij inschrijving via de website aquariumwereld-digitaal.be wordt de abonnementsbijdrage online betaald.

5.2    Een abonnee kan zich ook als verenigingslid inschrijven via en door één van de bij de BBAT aangesloten verenigingen.

5.3.   Indien het abonnement later wordt aangegaan in het reeds begonnen jaar, heeft de abonnee geen recht op een korting. Nieuwe abonnementen, die worden betaald van 1 november af, zullen pas geldig zijn van 1 januari tot 31 december van het daarop volgende jaar.

5.4.   Het abonnement bij de BBAT en het daarbij behorende abonnement op aquariumwereld, loopt van 1 januari tot 31 december. Indien het abonnement later wordt aangegaan in het reeds begonnen jaar, zullen de al verschenen uitgaven van aquariumwereld worden nagezonden.

Artikel 6. Privacy

6.1.   De BBAT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

6.2.   De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van een abonnee is één van de bestuursleden van de BBAT of een door de BBAT gemandateerde.

6.3.   Indien de abonnee persoonlijke gegevens aan de BBAT overmaakt, worden deze in het ledenbestand van de BBAT opgenomen. 

        De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van de aan de BBAT gelieerde verenigingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de abonnementsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt.  De privacyverklaring is te vinden op deze website.

6.4.   De abonnee kan een overzicht van de persoonlijke gegevens inkijken via de login op de website en via die website eventueel een rechtzetting of wijziging aanbrengen van onjuiste, onvolledige of mogelijk irrelevante gegevens.

        In uitzonderlijke gevallen kan een abonnee die gegevens opvragen via schakel@bbat-schakel.be .

Artikel 7. Beëindiging van het abonnement en schorsing van het abonnement

7.1.   Het abonnement wordt niet automatisch verlengd.

7.2.   Een lid dat het abonnement voortijdig beëindigt, heeft geen recht op de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de abonnementsbijdrage.

Artikel 8. Informatieverplichting

8.1    Veranderingen in de persoonlijke situatie van de abonnee (bv. adresgegevens) dienen door de abonnee zelf via de persoonlijke login aangepast te worden. Ze kunnen slechts uitzonderlijk aan de BBAT worden doorgegeven, die deze dan zal aanpassen.

8.2    Bij het niet doorvoeren of doorgeven van deze wijzigingen en wanneer de BBAT daardoor kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, kunnen deze kosten in rekening gebracht worden van de abonnee.

Artikel 9. Slotbepaling

9.1    Indien één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Maatschappelijke zetel: Wechelsebaan 34; 2275 Lille

Ondernemingsnummer: 0409.320.994